Teie garaaž (edaspidi: Toode) konstruktsioonühendustele kehtib 2 aastane garantii, maja osadele kehtib 2-aastane garantii. Täpsemad garantiitingimused on kirjeldatud allpool. Toote parandamine või asendamine garantiitähtajal ei too kaasa garantiitähtaja pikenemist ega uue kestvusega garantii andmist. Toote garantiitähtaja jooksul asendatud või parandatud osade garantii lõppeb koos toote kui terviku garantiitähtaja möödumisega.

 1. Garantii üldtingimused:
  • Toode peab olema ostetud Tootjalt või Tootja ametlikult edasimüüjalt (edaspidi: Müüja) ja toote lõpptarbija (edaspidi: Ostja) peab olema garantiijuhtumi ilmnemise hetkeks tasunud toote eest esitatud arved
  • Ostja peab veenduma, et toode on valitud eesmärgipäraselt ja on sobiv paigaldamiseks plaanitud kohta.
  • Garantiiperiood algab toote üleandmisest Ostjale peale saatedokumentide või vastuvõtuakti allkirjastamist. Garantii kehtivuse eelduseks on püstitusjuhendi täpne järgimine. Tootele või selle osadele tehtud muudatused peavad olema kooskõlastatud eelnevalt Müüjaga.
  • Garantiijuhtumina käsitletakse võimalikke toote konstruktsioonivigu, komponentide defektsust ja/või puudumist, mille lugemine garantiijuhtumiks ei ole välistatud punktis 2.
  • Garantiiaja jooksul ilmnevast toote puudusest tuleb Müüjat teavitada koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates puuduse avastamisest. Kaebuse esitamise aluseks on foto(d), puuduse kirjeldus, lepingu ja üleandmisdokumendi number.
  • Garantiivastutus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat defektset detaili. Ostja ja Müüja lepivad kokku lähima võimaliku tarneaja ja asukoha. Garantiivastutus ei hõlma transpordi-, püstitus-, aja- ega sidekulusid, mis on tekkinud defekti väljaselgitamise ning püstitusega. Müüja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees toote puudusest tekkivate mistahes kõrval- või täiendavate kahjude eest.

1.7.   Müüja jätab endale õiguse kahtluse korral juhtumit menetleda kauem kui 14 tööpäeva kaasates selleks omal valikul eksperte, selgitamaks välja:

1.8.   Müüjal on õigus nõuda Ostjalt tagasi põhjendamata reklamatsiooni käsitlemise eest tehtud kulutusi.

1.9.  Garantii kehtib ainult Müüja poolt toodetud või paigaldatud toodetele ning selle detailidele.

 1. Garantii ei laiene:

2.1.   Kui püstitust ja/või transporti ei ole teostanud Müüja, siis toote vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustustele peale Ostjale toote üleandmist (ladustamine ilmastikumõjudele avatuna, kontaktis maapinnaga jne) või transpordil ja püstitusel tekkinud kahjustustele. Transpordil tekkinud kahjustused (juhul, kui toote üleandmine toimub ostja elu- või asukohas), mis on võimalik tuvastada enne kauba vastuvõtmist (enne autolt maha laadimist), tuleb fikseerida fotoga ja see edastada Müüjale.

2.2   Toote uksed ja aknad on liikuvad osad, mis vajavad aeg-ajalt reguleerimist. Reguleerimine ei kuulu garantii alla.

2.3. Kui Teie majale on paigaldatus tugipostid katuse, terassi, varikatuse jne, alla, kastutades sealjuures langetuspolte, siis poltide hilisem +/- reguleerimine ei kuulu garantii alla

2.4.  Puudulikust ventilatsioonist või muust halva sisekliimaga seotud tegurist põhjustatud probleemid.

2.5.  Garantiijuhtumist tingitud täiendavale kahjustusele juhul, kui täiendav kahjustus oleks olnud ostja poolt täielikult või olulisel määral välditav

2.6.   Toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustustele (näiteks värvi või lävepaku kulumine).

2.7.   Klaaspaketile/klaasile, mis on Ostja poolt mehhaaniliselt vigastatud, lõhutud või termiliselt purunenud (klaasi termiline purunemine võib tekkida, kui klaasi temperatuuri erinevus klaasi või klaaspaketi kesk- ja varjatud ääreala vahel ületab kriitilise piiri).

2.8.   Põhjustele, mis on seotud normaalsete füüsikaliste nähtustega (näiteks akendele kondensaadi teke).

2.9.  Uste ja akende kaardumised, mis jäävad tootja poolsete tolerantside piiridesse.

2.9.   Toote kahjustustele ettenägematutel asjaoludel (näiteks vandalism, üleujutused, äikse-või keeristorm).

2.10.       Toote fassaad on krunditud ja värvitud üks kord, seetõttu on oluline, et värvite kogu toote ühekordselt üle hilemalt 24 kuu jooksul. Värvkatte seisukorda tuleks kontrollida vähemalt kord aastas ja vajadusel korrata viimistlust

Ostja kaotab õiguse tootegarantiile, kui:

Võta ühendust

Täida allolev vorm ning võtame Sinuga ühendust mõne tööpäeva jooksul.